FOOD

Spinner_gleen_60px_2.gif
arrow&v
arrow&v
Spinner_black_60px_2.gif
Spinner_black_60px_2.gif
vermicelli with intestine
牛肉麵_280w.jpg

dà cháng miàn xiàn

Click the word to learn Chinese.

00:00 / 00:10

52

21

Spinner_black_60px_2.gif

-[dà cháng] large intestine

-[dà cháng] large intestine

10

0

-[miàn xiàn] vermicelli

84

-[miàn xiàn] vermicelli

0

Spinner_black_60px_2.gif