FOOD

Spinner_gleen_60px_2.gif
arrow&v
arrow&v
Spinner_black_60px_2.gif
Spinner_black_60px_2.gif
vermicelli with pork knuckle
牛肉麵_280w.jpg

zhū jiǎo miàn xiàn

Click the word to learn Chinese.

00:00 / 00:10

67

82

Spinner_black_60px_2.gif

-[zhū jiǎo] pork knuckle

-[zhū jiǎo] pork knuckle

10

0

-[miàn xiàn] vermicelli

84

-[miàn xiàn] vermicelli

0

Spinner_black_60px_2.gif